Phần 1: Luyện nghe trình độ trung cấp

Phần 1: Luyện nghe trình độ trung cấp (20 bài)
 
                                           
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 1   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 2   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 3   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 4   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 5
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 6   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 7   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 8   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 9   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 10
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 11   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 12   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 13   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 14   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 15
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 16   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 17   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 18   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 19   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 20
                 

Phần 2: Luyện nghe trình độ trung cấp

Phần 2: Luyện nghe trình độ trung cấp (20 bài)
 
                                           
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 1   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 2   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 3   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 4   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 5
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 6   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 7   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 8   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 9   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 10
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 11   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 12   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 13   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 14   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 15
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 16   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 17   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 18   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 19   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 20