Phần 2: Luyện nghe trình độ cơ bản

Phần 2: Luyện nghe trình độ cơ bản (20 bài)
 
                                           
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 21   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 22   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 23   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 24   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 25
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 26   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 27   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 28   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 29   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 30
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 31   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 32   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 33   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 34   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 35
                 
       
BÀI LUYỆN NGHE SỐ 36   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 37   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 38   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 39   BÀI LUYỆN NGHE SỐ 40